مردم را اوسکول کردی پس کوجواب هات؟

Reza
مردم رامسخره کردی اوسکل خودتی