ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

کلاهبرداری

محمدشیرپور
سلام.با شخصی قولنامه ای خودرو ۲۰۶ بنده را نوشتیم که در آن صحبتی از رهن خودرونشده بودو اصل قولنامه دست آن شخص ماند بعد از چند روز قولنامه ای جدید نوشتیم و رهن خودرو در قولنامه جدید آمدوچون قولنامه اولی دنبالش نبود در قولنامه جدید نوشتیم قولنامه قبلی باطل است و مبلغی هم به من بدهکار شد اما باز اصل قولنامه دست ایشان ماند بنده هم به بهانه کپی گرفتن به دفتر خانه رفتم و برابر اصل کردم و از روی قولنامه اصلی با گوشیم عکس هم گرفتم و اصل قونامه جدید را به ایشان پس دادم الان کپی برابر اصل شده دفترخانه و عکس آنرا دارم اما ایشان میگوید جعلی است و از روی قولنامه اولی اقدام کرده است حالا دادگاه کپی برابر اصل را ازمن قبول میکند؟


محمدشیرپور
سلام.با شخصی قولنامه ای خودرو ۲۰۶ بنده را نوشتیم که در آن صحبتی از رهن خودرونشده بودو اصل قولنامه دست آن شخص ماند بعد از چند روز قولنامه ای جدید نوشتیم و رهن خودرو در قولنامه جدید آمدوچون قولنامه اولی دنبالش نبود در قولنامه جدید نوشتیم قولنامه قبلی باطل است و مبلغی هم به من بدهکار شد اما باز اصل قولنامه دست ایشان ماند بنده هم به بهانه کپی گرفتن به دفتر خانه رفتم و برابر اصل کردم و از روی قولنامه اصلی با گوشیم عکس هم گرفتم و اصل قونامه جدید را به ایشان پس دادم الان کپی برابر اصل شده دفترخانه و عکس آنرا دارم اما ایشان میگوید جعلی است و از روی قولنامه اولی اقدام کرده است حالا دادگاه کپی برابر اصل را ازمن قبول میکند؟