حضانت

حدیث

خسته نباشید...

از نظر قانونی امکان دارد که اگر پدر و مادر فردی در قید حیات باشد و هیچگونه مشکلی نداشته باشند و طلاقی صورت نگرفته باشد فرزند خانواده به فرزند خواندگی خانواده دیگری در بیاید ؟؟