تخلیه مستاجر

سیدهومن موسائی
مدت6 سال ازقرارداد1ساله گذشته بتونه به مشکلات ارث وبسته شدن بنگاه هریال بدون اضافه کردن کرایه و ودیعه . امسال بعدازآوردن مستاجربازوبند نمیشود2ماهجریمه شدم تا2روزبلندنشودخسارت سنگینی باید بدم قبول وکالت لطفا