لواط

معصومه بوکانیان
من متاهل هستم وبه تازگی فهمیدم همسرم با مرد دیگری رابطه لواط داشته است ایا میتوانم از انها شکایت کنم؟