تعریف مشخص در خصوص خیانت در امانت

بهادر

آیا مدارکی که بواسطه خسارت مالی در تصادف به زیان دیده داده می شود تا احقاق حق نماید، در صورت شکایت مقصر حکم خیانت در امانت دارد؟