ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

چک ضمانتی

یاسین

با سلام وتشکر
متاسفانه مدتی پیش کارفرما با چرب زبانی و وعده و وعید فریبم داد و من هم سادگی کرده و جهت ضمانت حسن انجام کار یک برگ چک سفید امضا(بدون مبلغ و تاریخ)بهش دادم که تنها در قسمت در وجه نام کارفرما را نوشته و در ادامه ذکر کردم جهت ضمانت حسن انجام کار!
از طرفی در قرارداد اشاره ای به چک نشده وهیچ کپی و مدرکی از چک و حتی قراردادم بهم نداد.حالا متاسفانه دست بالا رو داره نه مث ادم حقوق میده نه حتی عیدی رو میده .حتی میگم یه نفر بیار جام برم گم شم نمیذاره و به صورت تلویحی غیر مستقیم چک رو به رخم میکشه!!!ایا راهی دارم یا باید حالا حالا ها بردگی کنم براش؟
اگه یه مبلغ نجومی نوشت گذاشت اجرا باید چه گلی به سرم بگیرم؟
لطفا
یاسین

با سلام وتشکر
متاسفانه مدتی پیش کارفرما با چرب زبانی و وعده و وعید فریبم داد و من هم سادگی کرده و جهت ضمانت حسن انجام کار یک برگ چک سفید امضا(بدون مبلغ و تاریخ)بهش دادم کهتنها در قسمت در وجه نام کارفرما را نوشته و در ادامه ذکر کردم جهت ضمانت حسن انجام کار!
از طرفی در قرارداد اشاره ای به چک نشده وهیچ کپی و مدرکی از چک و حتی قراردادم بهم نداد.حالا متاسفانه دست بالا رو داره نه مث ادم حقوق میده نه حتی عیدی رو میده .حتی میگم یه نفر بیار جام برم گم شم نمیذاره و به صورت تلویحی غیر مستقیم چک رو به رخم میکشه!!!ایا راهی دارم یا باید حالا حالا ها بردگی کنم براش؟
اگه یه مبلغ نجومی نوشت گذاشت اجرا باید چه گلی به سرم بگیرم؟
لطفا