روند بررسی پرونده کیفری چک در دادگاه تجدیدنظر

مجید توحیدی

سلام .من در پرونده ایی به دلیل صدور چک بلا محل در دادکاه کیفری محکوم شدم،گیرنده چک شرخر بود و با تاریخ زدن چک امانت و اجیر کردن دو شاهددر دادگاه بدوی من را محکوم کرد با توجه به اینکه در حال حاضر درخواست تجدید نظر و کارشناسی تاریخ چکه صادره را داده ام و مبلغ چک دویست میلیون تومان میباشد ایا امکان دارد که دادگاه تجدید نظر بدون جلسه بررسی و احضار اینجانب رای قبلی را تایید نماید؟یا حتما من جهت حضوز در دادگاه و ارایه توضیحات احضار خواهم شد؟