فرد زیان دیده در حادثه تصادفات رانندگی

سیدمهدی طباطبایی
ایاهزینه پارکینگ وخلافی اتومبیل پژو اینجانب ومخصوصاضرروزیان ومخارج روزانه و... راکه باماشینم درامدکسب میکردم رامیتوانم ازفردمقصرحادثه بگیرم.