ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

فرد زیان دیده در حادثه تصادفات رانندگی

سیدمهدی طباطبایی
ایاهزینه پارکینگ وخلافی اتومبیل پژو اینجانب ومخصوصاضرروزیان ومخارج روزانه و... راکه باماشینم درامدکسب میکردم رامیتوانم ازفردمقصرحادثه بگیرم.