خرید ملک

Farhad
ساده ترین راه خریدسهم ارث ورثه درحالیکه ملک سندندارد وبصورت قولنامه ای بنام متوفی(پدر خانواده) میباشد. باسپاس فراوان