مشاع

مهدی
منظور و مفهوم نصف مشاع از یک باب خانه چیست ؟