تملك ساختمان

مجتبي

يكي از همسايه ها بدهي رو نميده

چطوري بايد اظهارنامه رو براش ارسال كنم؟

از طريق تلگرام قانوني هست؟سلام