تحصیل مال

سید اسد
ایا کسیی که برا اولین بار فریب کسی متقلب در بازی تخته نرد قرار گرفت وبا ابزار بفرمان خود برای برد صد در صد در خفا به مفت بری فعالیت داداشته ومال باخته با ازدست دادن هوش که بوسیله نوشیدنی خواب اور بدنبال مال امانتی که باخته میرود و تکرار تحصیل مال میشود چیست ایا وکالت قبول میشود


سید اسد
تحصیل مال نا مشروع