ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

خیانت درامانت

seidasadhooseini

سلام وخسته نباشید2سال قبل بایکنفر ازاشنیان  میرفتیم جای که یکدفعه حالم  بدشدداخل ماشین وکارت عابربانک دادم به کسی که کنارم بودکه بربرام اب میوبگیررمزکارت ام گفتم بهش ویادم رفت کارت ام ازش بگیرم ازهم سواشدیم پیغام اومدکه 350هزاربرداشت شدازکارتم  وبعدرفتم او کارت گرفتم پول روبه حساب یکی  بدهکارهاش انتقال دادبودچون شاکی شدبودازدستش استفادازپول نامشروع2سال زندان  دادبودن بهش  پول دادبودکه  رضایت شاکی بگیرحالا2سال گذشت وتاالان پول من پس ندادمیتانم شاکی بشم واثبات بشه ممنونم اگه راهنمای کنید

 
seidasadhooseini

سلام وخسته نباشید2سال قبل بایکنفر ازاشنیان  میرفتیم جای که یکدفعه حالم  بدشدداخل ماشین وکارت عابربانک دادم به کسی که کنارم بودکه بربرام اب میوبگیررمزکارت ام گفتم بهش ویادم رفت کارت ام ازش بگیرم ازهم سواشدیم پیغام اومدکه 350هزاربرداشت شدازکارتم  وبعدرفتم او کارت گرفتم پول روبه حساب یکی  بدهکارهاش انتقال دادبودچون شاکی شدبودازدستش استفادازپول نامشروع2سال زندان  دادبودن بهش  پول دادبودکه  رضایت شاکی بگیرحالا2سال گذشت وتاالان پول من پس ندادمیتانم شاکی بشم واثبات بشه ممنونم اگه راهنمای کنید

 
seidasadhooseini

 

سلام وخسته نباشید2سال قبل بایکنفر ازاشنیان  میرفتیم جای که یکدفعه حالم  بدشدداخل ماشین وکارت عابربانک دادم به کسی که کنارم بودکه بربرام اب میوبگیررمزکارت ام گفتم بهش ویادم رفت کارت ام ازش بگیرم ازهم سواشدیم پیغام اومدکه 350هزاربرداشت شدازکارتم  وبعدرفتم او کارت گرفتم پول روبه حساب یکی  بدهکارهاش انتقال دادبودچون شاکی شدبودازدستش استفادازپول نامشروع2سال زندان  دادبودن بهش  پول دادبودکه  رضایت شاکی بگیرحالا2سال گذشت وتاالان پول من پس ندادمیتانم شاکی بشم واثبات بشه ممنونم اگه راهنمای کنید