ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

دیه

ابوالفضل

راننده لیفتراک انبارهای عمومی هستم  بار لیفتراک به طور غیر عمدی روی یک نفر افتاد طرف مرد دادگاه دیه برید و اونو به چهار قسمت برید که یک چهار م  ان شامل من شد ایا باید من یک چهارم دیه رو باید پرداخت کنم؟