دیه

ابوالفضل

راننده لیفتراک انبارهای عمومی هستم  بار لیفتراک به طور غیر عمدی روی یک نفر افتاد طرف مرد دادگاه دیه برید و اونو به چهار قسمت برید که یک چهار م  ان شامل من شد ایا باید من یک چهارم دیه رو باید پرداخت کنم؟