مزاحم تلفنی

سلام من خطی خریدم ودادم به دوستم که باهاش در ارتباط باشم حال ایا شخص سوم میتواند از من شاکی باشد