ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مزاحمت

سميرا بقايي

و من يك خانم متاهل هستم يك شخص به مدت يكسال براي من مزاحمت ايجاد كرده در محل كار ومنزلم و دونهايت من از ايشان شمايت كردم و در دادرسي گفتم كه يك بار براي اينكه بدانم اين شخص از كجا انده به سختي ادرس محل كار ايشان را پيدا كردم به ان حوالي رفتم 

اين شخص مزاحم از اين اقرار من سو استفادهكرده و گفت كه من مزاحمت براي اون ايجاد كردم 

دوتا ساهد دروغي اورد

و قاضي براي من ٤ماه حبس تعليقلي وشت كه من اعتراض زدم و مدركي دارم كه نشان ميدهد تاريخي كه انها گفتند به انجا رفتم من سر كار بودم 

و حالا همان شخص در اينستا گرام مدام به من درخواست ريكواست ميفرستد آيا ميتوانم اين را به دادگاه ثابت كنم؟وفايده اي دارد؟