اموال منوفی

هدایت هرمزی

سلام

چگونه می توان از اموال متوفی (پدرم) اطلاع پیدا کرد؟

آیا تعدادی از وراث می توانند بخشی از اموال را از بقیه وراث مخفی نگه دارند؟