مسئله ارث

با سلام

مادر خانواده یکی از آشنایان فوت شده که چهار فرزند دارد ولی در شناسنامه ایشان اسم 5 فرزند ثبت شده که همگی فرزندان اذعان دارند نفر پنجم وجود خارجی ندارد. لازم به ذکر است که پدر قبلا فوت شده و در گواهی انحصار وراثت پدر همان 4 فرزند به همراه مادر ثبت شده است. در این صورت تکلیف اسم نفر پنجم در شناسنامه مادر چیست و از چه راه قانونی باید این مسئله حل شود؟

با تشکر
با سلام

مادر خانواده یکی از آشنایان فوت شده که چهار فرزند دارد ولی در شناسنامه ایشان اسم 5 فرزند ثبت شده که همگی فرزندان اذعان دارند نفر پنجم وجود خارجی ندارد. لازم به ذکر است که پدر قبلا فوت شده و در گواهی انحصار وراثت پدر همان 4 فرزند به همراه مادر ثبت شده است. در این صورت تکلیف اسم نفر پنجم در شناسنامه مادر چیست و از چه راه قانونی باید این مسئله حل شود؟

با تشکر