سلب حضانت

باران قاسمي

سلام من حدود يك ساله از شوهرم جدا زندگي ميكنيم ب دليل اعتياد شغلش ك قاچاقه و اختلاف خانوادگي الان اومده و بچه م ك سه سالشه رو برده،من اشتباهي ك داشتم تويه اين مدت ك از خونش خارج شدم با شخصي ب صورت تلفني در ارتباط بودم و نه بيشتر الان ميگه شاهد ميارم ك با اين عاقا تلفني در ارتباط بودي و حضانت بچم رو ازت ميگيرم آيا اين امكان پذريره؟