وکالت

hb

سلام.  5خواهر و دو بردار هستیم بعد از فوت پدرو مادر 4 خواهر به بردار بزرگتر وکالت تام اختبار دادند ولی  بردار کوچکتر و یکی از خواهر ها فقط وکالت کاری برای انجام امور اداری به بردار بزرگتر داده ایم آیا بردار بزرگتر میتونه اقدام به خرید و فروش اموال ارثی بکنه؟؟
hb

سلام.  5خواهر و دو بردار هستیم بعد از فوت پدرو مادر 4 خواهر به بردار بزرگتر وکالت تام اختبار دادند ولی  بردار کوچکتر و یکی از خواهر ها فقط وکالت کاری برای انجام امور اداری به بردار بزرگتر داده ایم آیا بردار بزرگتر میتونه اقدام به خرید و فروش اموال ارثی بکنه؟؟