حق همسر-زوج

محمد ندافیان

آیا من این حق رادارم ازوکیل زنم بپرسم که به چه نحوی ویا بامعرفی چه کسی زنم با اواشنا شده؟ چون این وکیل کسانی است که من بخاطر رابطه نامشروع با زنم درگیری دارم البته شروع رابطه از طرف زنم بوده 
محمد ندافیان

آیا من این حق رادارم ازوکیل زنم بپرسم که به چه نحوی ویا بامعرفی چه کسی زنم با اواشنا شده؟ چون این وکیل کسانی است که من بخاطر رابطه نامشروع با زنم درگیری دارم البته شروع رابطه از طرف زنم بوده