جرایم اینترنتی

محمد
باسلام آیاصرف استفاده از نام دیگری دراینستاگرام بدون انکه قصد سواستفاده داشته باشی جرم است فقط قصد تماشای عکس داشته باشی ازروی کنجکاوی جرم است وآیافالوولایک زدن بااین اکانت جرم است باتشکرازشما