بذل مهريه

جلال

با سلام
اگر همسر زني كه فوت شده سهم الرثه خود از مهريه را بذل كند بعد از ثبت در پرونده مي تواند امضا خود و بذل را پس بگيرد
باتشكر