ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

گمشدن چک برگشتی

سام حسینی دوست
با سلام چک من برگشت خورد ولی به طرف مقابل پول را دستی پرداخت نمودم و ایشان هم این موضوع راکه 3 سال پیش اتفاق افتاد قبول دارند ولی متاسفانه چک من که دست ایشان بود گم شد چکار کنم که چک من از حصر نزد بانک خارج شود (البته ایشان حاضرند به محضر آمده و این موضوع را تایید نمایند ) یا تشکر