گمشدن چک برگشتی

سام حسینی دوست
با سلام چک من برگشت خورد ولی به طرف مقابل پول را دستی پرداخت نمودم و ایشان هم این موضوع راکه 3 سال پیش اتفاق افتاد قبول دارند ولی متاسفانه چک من که دست ایشان بود گم شد چکار کنم که چک من از حصر نزد بانک خارج شود (البته ایشان حاضرند به محضر آمده و این موضوع را تایید نمایند ) یا تشکر