زمین با کابری آموزشی

براعزیز سهرابوندی
زمین با کاربری اموزشی با بیش از ده سال در طرح که اموزش وپرورش عدم نیاز ان را نمی دهد وشهرداری هم مجوزپروانه ساخت انرا صادر نمی کند