ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

زمین با کابری آموزشی

براعزیز سهرابوندی
زمین با کاربری اموزشی با بیش از ده سال در طرح که اموزش وپرورش عدم نیاز ان را نمی دهد وشهرداری هم مجوزپروانه ساخت انرا صادر نمی کند