ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تنظیم دادخواست

fatamarz ebrahimi

به نام خدا

یک واحد آپارتمان 90 متری سال 87 پیش خرید نموده ام ویک سال بعد مالک سازنده وام از بانک با قرار دادن رهن سند دریافت نموده وتا کنون تسویه ننموده است و هم اکنون هم متواری است و ما تا کنون نتوانستیم سند دریافت کنیم و واحد در تصرف ماست ولی سند ندارد و14 واحد این مشکل رو دارند و بانک مدعی است که اصل و فرع باید تسویه گردد تا سند فک رهن شود واز انجاییکه 9 واحد خریداری شده قبل از دریافت وام پیش خرید کردند وظاهرا چند مالک هم طرح دعوا کردند و دادگاه علیه بانک حکم داده است وخواهشنمد است راهنمایی بفرمایید متن دادخواست رو چگونه تنظیم نمایم

با تشکر
fatamarz ebrahimi

ه نام خدا

یک واحد آپارتمان 90 متری سال 87 پیش خرید نموده ام ویک سال بعد مالک سازنده وام از بانک با قرار دادن رهن سند دریافت نموده وتا کنون تسویه ننموده است و هم اکنون هم متواری است و ما تا کنون نتوانستیم سند دریافت کنیم و واحد در تصرف ماست ولی سند ندارد و14 واحد این مشکل رو دارند و بانک مدعی است که اصل و فرع باید تسویه گردد تا سند فک رهن شود واز انجاییکه 9 واحد خریداری شده قبل از دریافت وام پیش خرید کردند وظاهرا چند مالک هم طرح دعوا کردند و دادگاه علیه بانک حکم داده است وخواهشنمد است راهنمایی بفرمایید متن دادخواست رو چگونه تنظیم نمایم

با تشکر
fatamarz ebrahimi

ه نام خدا

یک واحد آپارتمان 90 متری سال 87 پیش خرید نموده ام ویک سال بعد مالک سازنده وام از بانک با قرار دادن رهن سند دریافت نموده وتا کنون تسویه ننموده است و هم اکنون هم متواری است و ما تا کنون نتوانستیم سند دریافت کنیم و واحد در تصرف ماست ولی سند ندارد و14 واحد این مشکل رو دارند و بانک مدعی است که اصل و فرع باید تسویه گردد تا سند فک رهن شود واز انجاییکه 9 واحد خریداری شده قبل از دریافت وام پیش خرید کردند وظاهرا چند مالک هم طرح دعوا کردند و دادگاه علیه بانک حکم داده است وخواهشنمد است راهنمایی بفرمایید متن دادخواست رو چگونه تنظیم نمایم

با تشکر