ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حجر

بهرام

با سلام

پدرم سال  82  سه دانگ منزلش را به نام یک فرزند و دو دانگ دیگر را به نام همسرش(نامادری) زد.سال 83 پزشکی قانونی تایید حجر پدر را کرد و تسری به  یک سال قبل داد(زمان انتقال سند)شکایت شد و قبل از صدور حکم دادگاه , از شکایت انصراف داده شدو پرونده بسته شد.

سال 85 پدر فوت نمود سال 90 هم همسرش فوت نمود .سال 93 فرزندان همسر انحصار وراثت دادند.(2 دانگ زمان حجر و 1 دانگ هم قباله ازدواجش)

البته قراداد واگذاری 5/1 دانگ همین منزل را پدر 8 سال قبل از حجربه همسرش را امضا کرده با امضا شهود(تعدادی از فرزندان)و برگه موجود است و سالم و اصیل(در اصل پدر ازقبل از حجر هم قصد واگذاری به همسرش را داشته)

-آیا میتوان مجددا شکایت حجر کرد توسط همان فرزند یا  فرزند دیگرکرد.(اگر رضایت روی پرونده باشد.)

-آیا میتوان الان پیگیری حجر و برگرداندن انتقال 5 دانگ منزل را کرد( با توجه به فوت محجورو فوت همسرش)

-آیا در صورت حکم حجر فقط سه دانگ فرند برگشت میشود یا دو دانگ همسر نیز برگشت میشود

-تکلیف انحصار وراثت همسرش چه میشود؟

-دادگاه به برگه واگذاری ملک که محضری نشده چقدر اعتبار میدهد.

با تشکر و قدردانی بهرام

 

 
بهرام

با سلام

پدرم سال  82  سه دانگ منزلش را به نام یک فرزند و دو دانگ دیگر را به نام همسرش(نامادری) زد.سال 83 پزشکی قانونی تایید حجر پدر را کرد و تسری به  یک سال قبل داد(زمان انتقال سند)شکایت شد و قبل از صدور حکم دادگاه , از شکایت انصراف داده شدو پرونده بسته شد.

سال 85 پدر فوت نمود سال 90 هم همسرش فوت نمود .سال 93 فرزندان همسر انحصار وراثت دادند.(2 دانگ زمان حجر و 1 دانگ هم قباله ازدواجش)

البته قراداد واگذاری 5/1 دانگ همین منزل را پدر 8 سال قبل از حجربه همسرش را امضا کرده با امضا شهود(تعدادی از فرزندان)و برگه موجود است و سالم و اصیل(در اصل پدر ازقبل از حجر هم قصد واگذاری به همسرش را داشته)

-آیا میتوان مجددا شکایت حجر کرد توسط همان فرزند یا  فرزند دیگرکرد.(اگر رضایت روی پرونده باشد.)

-آیا میتوان الان پیگیری حجر و برگرداندن انتقال 5 دانگ منزل را کرد( با توجه به فوت محجورو فوت همسرش)

-آیا در صورت حکم حجر فقط سه دانگ فرند برگشت میشود یا دو دانگ همسر نیز برگشت میشود

-تکلیف انحصار وراثت همسرش چه میشود؟

-دادگاه به برگه واگذاری ملک که محضری نشده چقدر اعتبار میدهد.

با تشکر و قدردانی بهرام

 
بهرام

با سلام

پدرم سال  82  سه دانگ منزلش را به نام یک فرزند و دو دانگ دیگر را به نام همسرش(نامادری) زد.سال 83 پزشکی قانونی تایید حجر پدر را کرد و تسری به  یک سال قبل داد(زمان انتقال سند)شکایت شد و قبل از صدور حکم دادگاه , از شکایت انصراف داده شدو پرونده بسته شد.

سال 85 پدر فوت نمود سال 90 هم همسرش فوت نمود .سال 93 فرزندان همسر انحصار وراثت دادند.(2 دانگ زمان حجر و 1 دانگ هم قباله ازدواجش)

البته قراداد واگذاری 1/5 دانگ همین منزل را پدر 8 سال قبل از حجربه همسرش را امضا کرده با امضا شهود(تعدادی از فرزندان)و برگه موجود است و سالم و اصیل(در اصل پدر ازقبل از حجر هم قصد واگذاری به همسرش را داشته)

-آیا میتوان مجددا شکایت حجر کرد توسط همان فرزند یا  فرزند دیگرکرد.(اگر رضایت روی پرونده باشد.)

-آیا میتوان الان پیگیری حجر و برگرداندن انتقال 5 دانگ منزل را کرد( با توجه به فوت محجورو فوت همسرش)

-آیا در صورت حکم حجر فقط سه دانگ فرند برگشت میشود یا دو دانگ همسر نیز برگشت میشود

-تکلیف انحصار وراثت همسرش چه میشود؟

-دادگاه به برگه واگذاری ملک که محضری نشده چقدر اعتبار میدهد.

با تشکر و قدردانی بهرام