تبدیل عقد موقت به دائم

تقی بابایی

بدلیل مطرح بودن پرونده نفی ولد هنوز حکم طلاق همسر اولم صادرنشده.با خانم دیگری بصورت موقت عقد کردم.چطور میتوانم عقد موقت را به دائم تبدیل کنم؟