داشتن سفته دست طلبکار

لیلا
سلام من به یک غریبه ای سفته دادم الان ده ماه ازتاریخش میگذردسفته رانمیاوردپولش رابگیردازمن درخواست ناشایستی داردهیچ ادرسی هم ازمن نداردبااینکه تاریخ سفته گذشته وادرسی هم نداردایامیتواندکاری بکندخواهش میکنم کمکم کنید