پرداحت دوبار مهریه

علی صفر همه خانی
مندرسال 87 یک بار پرددخت برابر حکم قطعی ورضایت محضری گرفتم وحال مجدد قاضی مرامحکوم بپرداخت نموده است