ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

پرداحت دوبار مهریه

علی صفر همه خانی
مندرسال 87 یک بار پرددخت برابر حکم قطعی ورضایت محضری گرفتم وحال مجدد قاضی مرامحکوم بپرداخت نموده است