اطلاع از جرم

مجتبی ازموده
از برادرم یک تا دو گرم کریستال کشف و ظبط کردن جرم چه حد اشت