اطلاع از جرم

ازاده

سلام

3سال پیش با قید وصیقه از بازداشتگاه ازاد شدم و بعد طبق حکم دادگاه تبرئه شدم ایا نیاز هست که بروم دادگاه و ان وصیقه را از دادگاه بگیرم یا دادگاه ان سند را به صاحبش برمیگرداند
ازاده

3سال پیش با قید وصیقه از بازداشتگاه ازاد شدم و بعد طبق حکم دادگاه تبرئه شدم ایا نیاز هست که بروم دادگاه و ان وصیقه را از دادگاه بگیرم یا دادگاه ان سند را به صاحبش برمیگرداند