حقوق مالک برند

ali

سلام 

حقوق مالک برند درمورد کسانی که از این نام استفاده میکنند چگونه است؟  ایا مالک برند درمورد مغازه هایی که قبل از ثبت این  برند از این نام استفاده میکردند و هم اکنون نیز در حال فعالیت هستند حقی دارد ؟ و مالک برند میتواند از ادامه فعالیت انها جلوگیری کند؟یا خیر؟ ایا مالک برند می تواند مانع استفاده  علامت تجاری مشابه شود؟
ali

سلام 

حقوق مالک برند درمورد کسانی که از این نام استفاده میکنند چگونه است؟  ایا مالک برند درمورد مغازه هایی که قبل از ثبت این  برند از این نام استفاده میکردند و هم اکنون نیز در حال فعالیت هستند حقی دارد ؟ و مالک برند میتواند از ادامه فعالیت انها جلوگیری کند؟یا خیر؟ ایا مالک برند می تواند مانع استفاده  علامت تجاری