حقوقی

کورش
با سلام. اینجانب مدت ۲ سال در شرکتی پیمانکاری با عنوان سرپرست کارگاه مشغول به کار بوده ام و کلیه قرار داد های بسته شده با پیمانکارهای جز توسط اینجانب با عنوان نماینده کارفرما امضا شده.حال شرکت اصلی که اینجانب به عنوان سرپرست کارگاه در آنجا مشغول به کار بودم پول کارکرد پیمانکارهای جز را پرداخت نمیکند از آنجا که کلیه قرارداد ها با امضا من و با عنوان نماینده کارفرما بسته شده آیا پیمانکارهای جز میتوانند از من شکایت کنند و مدعی حق و حقوقشان از من باشند؟لازم به ذکر است که من فقط در آن شرکت کارمندی بیش نبوده ام