ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

محاسبه دیه

reza
میخوام بدونم دیه ام چقدرمیشه اگه زحمتی نیست


reza
1-ناحیه ساییدگی(دامیه)سرشانه چپ 2-ناحیه ساییدگی(دامیه)قسمت بیرونی ارنج چپ 3-ناحیه ساییدگی(دامیه)قسمت داخلی ارنج چپ 4-ناحیه خراشیدگی(حارصه)بازوی چپ 5-ناحیه خراشیدگی(حارصه)وتورم مچ دست چپ 6-دوناحیه ساییدگی(دو دامیه)زانوی چپ 7-خراشیدگی(حارصه)کف دست راست 8-ناحیه خراشیدگی(حارصه)پشت دست راست 9-ناحیه خراشیدگی(حارصه)ساق پای چپ 10-ناحیه خراشیدگی(حارصه)مچ پای چپ 11-تورم مچ پای چپ.لذامیزان ارش دامیه سرشانه چپ معادل(1 %)یک درصد دیه کامل انسان ومیزان ارش تورم مچ دست چپ معادل نیم درصد (0/5 %)دیه کامل انسان ومیزان ارش تورم مچ پای چپ معادل هفت دهم درصد(0/7 %)دیهدکامل انسان تعیین میگردد


reza
1-ناحیه ساییدگی(دامیه)سرشانه چپ 2-ناحیه ساییدگی(دامیه)قسمت بیرونی ارنج چپ 3-ناحیه ساییدگی(دامیه)قسمت داخلی ارنج چپ 4-ناحیه خراشیدگی(حارصه)بازوی چپ 5-ناحیه خراشیدگی(حارصه)وتورم مچ دست چپ 6-دوناحیه ساییدگی(دو دامیه)زانوی چپ 7-خراشیدگی(حارصه)کف دست راست 8-ناحیه خراشیدگی(حارصه)پشت دست راست 9-ناحیه خراشیدگی(حارصه)ساق پای چپ 10-ناحیه خراشیدگی(حارصه)مچ پای چپ 11-تورم مچ پای چپ.لذامیزان ارش دامیه سرشانه چپ معادل(1 %)یک درصد دیه کامل انسان ومیزان ارش تورم مچ دست چپ معادل نیم درصد (0/5 %)دیه کامل انسان ومیزان ارش تورم مچ پای چپ معادل هفت دهم درصد(0/7 %)دیه کامل انسان تعیین میگردد باتشکر