ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تصرف قسمت مشاع آپارتمان - عدم تحویل پارکینگ

مهدی اسماعیلی

احتراما به استحضار میرساند اینجانب در سال 94 یکباب آپارتمان خریداری کردم .
در موقع قولنامه منزل فوق فاقد سند ثبتی بوده و هنگام بازدید از منزل فروشنده بر اولین نکته به پارکینک اشاره نموده است که منزل دارای پارکینگ میباشد . از پارکینگ شروع به تحویل تا به منزل رسیدیم .
بعد از گذشت سه ماه سند را اخذ و تحویل اینجانب نموده است که بعدا متوجه شدم منزل را بدون و فاقد پارکینگ در سند قید نموده است که به فروشنده اعتراض نمودم که در جواب گفتند که بقیه سندها هم بند پارکینگ قید نشده و پارکینگ عمومی و متعلق به تمام واحد ها میباشد .
بعد ار مدتی که مستاجر واحد اینجانب وارد منزل شده و قصد استفاده از پارکینگ را داشته ، فروشنده اظهار داشته که شما پارکیگ ندارید و حق استفاده از پارکینگ را ندارید .
البته بنده در هنگام بازدید اولیه و هنگام خرید و تحویل واحد آپارتمان با پارکینگ ، شاهد دارم . حاضرم معرفی نمایم که بنده این واحد آپارتمان را با شرط پارکینگ خریداری نمودم .
ضمنا نامبرده از فضای حیاط مشاع و پارکینگ تمام واحدها سوء استفاده نموده و اقدام به ساخت سوئیت نموده و مقداری از فضای مشاع تمام واحد ها را تصرف نموده است . همین امر باعث شده که واحد آپارتمان ما فاقد پارکینگ باشد .
حال بنده با وجود اینکه واحد را با پارکینگ خریداری کردم ولی در قولنامه در قسمت پارکینگ سفید است و چیزی نوشته نشده و من دو شاهد دارم می توانم حق خودم از بابت پارکینگ بگیرم ؟
دوم اینکه فروشنده بعد از فروش واحد به اینجانب در قسمت حیاط مشاع اقدام به ساخت سوئیت نموده و همین امر موجب شده شهرداری اجازه پارکینگ بیشتر ندهد ، میتوانم نسبت به تخریب سوئیت حکم بگیرم ؟
لطفا مشاوره فرمائید سپاس و درود
 
مهدی اسماعیلی

احتراما به استحضار میرساند اینجانب در سال 94 یکباب آپارتمان خریداری کردم .
در موقع قولنامه منزل فوق فاقد سند ثبتی بوده و هنگام بازدید از منزل فروشنده بر اولین نکته به پارکینک اشاره نموده است که منزل دارای پارکینگ میباشد . از پارکینگ شروع به تحویل تا به منزل رسیدیم .
بعد از گذشت سه ماه سند را اخذ و تحویل اینجانب نموده است که بعدا متوجه شدم منزل را بدون و فاقد پارکینگ در سند قید نموده است که به فروشنده اعتراض نمودم که در جواب گفتند که بقیه سندها هم بند پارکینگ قید نشده و پارکینگ عمومی و متعلق به تمام واحد ها میباشد .
بعد ار مدتی که مستاجر واحد اینجانب وارد منزل شده و قصد استفاده از پارکینگ را داشته ، فروشنده اظهار داشته که شما پارکیگ ندارید و حق استفاده از پارکینگ را ندارید .
البته بنده در هنگام بازدید اولیه و هنگام خرید و تحویل واحد آپارتمان با پارکینگ ، شاهد دارم . حاضرم معرفی نمایم که بنده این واحد آپارتمان را با شرط پارکینگ خریداری نمودم .
ضمنا نامبرده از فضای حیاط مشاع و پارکینگ تمام واحدها سوء استفاده نموده و اقدام به ساخت سوئیت نموده و مقداری از فضای مشاع تمام واحد ها را تصرف نموده است . همین امر باعث شده که واحد آپارتمان ما فاقد پارکینگ باشد .
حال بنده با وجود اینکه واحد را با پارکینگ خریداری کردم ولی در قولنامه در قسمت پارکینگ سفید است و چیزی نوشته نشده و من دو شاهد دارم می توانم حق خودم از بابت پارکینگ بگیرم ؟
دوم اینکه فروشنده بعد از فروش واحد به اینجانب در قسمت حیاط مشاع اقدام به ساخت سوئیت نموده و همین امر موجب شده شهرداری اجازه پارکینگ بیشتر ندهد ، میتوانم نسبت به تخریب سوئیت حکم بگیرم ؟
لطفا مشاوره فرمائید سپاس و درود