ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

شکایت مردازهمسر

مجیدازاصفهان

سلام

من حدودچهارسال پیش درزمان سربازی با اسرار خانواده عروس با مسرخودم عقدکردم .دران زمان حدود5ماه گذشته بودزنم از شوهرش طلاق گرفته بود..وشرایط روحی مناسبی نداشت ماهم از سردلسوزی به خواستگاری ایشان رفتم ..

درزمان نوشتن قواله خودم نبودم ولی اینها به خانواده من ننگفته بودند دخترشان باکره نیست وقبلا این پسر رابطه جنسی داشته است وازله بکارت شده..

خلاصه  درقواله هفتادوپنج مترزمین ازملک مسکونی دریکی ازشهرهای توابع استان اصفهان نوشته شده است.لازم به ذکران زمین فاقد سند رسمی است..

همچنین حدود 450عددسکه بهارازادی  مهرایشانه..

تواین این چندسال عقداین دخترخیلی بدخلقی وبدرفتاری بامن کرد...ولی باایشان با هربدبختی بود عروسی کردیم..

همان شب عروسی وقتی توخانه تنهابودیم جنجالی بپاکرد وچندباردعواکردیم..

من هم که دیدم زندگی باایشان خیلی سخته وبه ماهم دروغ گفته بودوبنای ناسازگاری گذاشته واصلا ازمن هم تمکین نمی کند!
حالابنظرتان من چکارکنم وسایل زندگی من درخانه ای است خانواده ایشان رهن کرده است تازه می خواهدادعای مهریه کند؟!
ایا باوجودفریبکاری خانواده دختر وعدم تکمین همسر وبدخلقی ایشان می توانم کاری بکنم...

ایشان پیامکهای که زمان عقد درحین مشاجرات داشتیم نگداشته است ومن پاک کردم

ادرس ایمیل بنده است خواهشا جوابش ایمیل کنید

majidmandian@gmail.com
مجیدازاصفهان

سلام

من حدودچهارسال پیش درزمان سربازی با اسرار خانواده عروس با مسرخودم عقدکردم .دران زمان حدود5ماه گذشته بودزنم از شوهرش طلاق گرفته بود..وشرایط روحی مناسبی نداشت ماهم از سردلسوزی به خواستگاری ایشان رفتم ..

درزمان نوشتن قواله خودم نبودم ولی اینها به خانواده من ننگفته بودند دخترشان باکره نیست وقبلا این پسر رابطه جنسی داشته است وازله بکارت شده..

خلاصه  درقواله هفتادوپنج مترزمین ازملک مسکونی دریکی ازشهرهای توابع استان اصفهان نوشته شده است.لازم به ذکران زمین فاقد سند رسمی است..

همچنین حدود 450عددسکه بهارازادی  مهرایشانه..

تواین این چندسال عقداین دخترخیلی بدخلقی وبدرفتاری بامن کرد...ولی باایشان با هربدبختی بود عروسی کردیم..

همان شب عروسی وقتی توخانه تنهابودیم جنجالی بپاکرد وچندباردعواکردیم..

من هم که دیدم زندگی باایشان خیلی سخته وبه ماهم دروغ گفته بودوبنای ناسازگاری گذاشته واصلا ازمن هم تمکین نمی کند!
حالابنظرتان من چکارکنم وسایل زندگی من درخانه ای است خانواده ایشان رهن کرده است تازه می خواهدادعای مهریه کند؟!
ایا باوجودفریبکاری خانواده دختر وعدم تکمین همسر وبدخلقی ایشان می توانم کاری بکنم...

ایشان پیامکهای که زمان عقد درحین مشاجرات داشتیم نگداشته است ومن پاک کردم

ادرس ایمیل بنده است خواهشا جوابش ایمیل کنید

majidmandian@gmail.com