حبس خواهرتوسط برادر

مینا
باسلام دختری 25ساله هستم مجردوپدرم فوت شده برادرم 35ساله است وبه بهانه های مختلف مرادرخانه زندانی میکندوحق تحصیل وخروج ازمنزل راازمن گرفته به بهانه ی مطلع شدن ازرابطه ی من باپسری ازانجاکه من باکره نیستم هرگزطرح شکایت نکردم به دلیل ترسم اماتحمل این وضعیت برایم سخت شده میخواستم بپرسم اگربه کلانتری بروم و شکایت کنم ازبرادرم وبرادرم به قاضی بگویدکه خواهرم باپسری رابطه داشته ایاقاضی حق زندانی کردن مرادرخانه به اومیدهد??درچه صورتی برادرم حق حبس مرادرخانه دارد??ممنونم