مهریه

mkh

آیا بعد از طلاق توافقی زوجه میتواند ادعای مهریه کند و اجرا بگذارد؟ در صورتی که توافق بوده مهریه را بخشیده