ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تبانی دراثبات وبزرگ نمایی جرم تهدید وفحاشی

زن و شوهر و همسایه مجاور انها هر سه متحد شده و از همسایه ثالث تحت عنوان تهدید و فحاشی شکایت کرده اند
1.ایا زوجیت و همسایه بودن شاکی ها در این مورد تاثیری بر رای ندارد و هر سه بعنوان شخص مستقل تلقی میشوند
2.ایا حضور دو شاهد برای هر سه انها کفایت میکند
3.برای اثبات عدم حضور شاهدان در لحظه درگیری چه مراحلی باید طی شود