ريجستر شدن كمپانى

Mohsen

با سلام

ميخواستم سيوال كنم من كمبانى خودم را سال گذشته ريجستر نكرد ام بايد چه كارى انجام بدهم