کسب درآمد

سلام آیا پذیرش تبلیغات در اینستاگرام و کسب درآمد از این راه اشکال قانونی دارد ؟