حکم جلب

هدیه

حکم جلب را چندبار میتوان اقدام کرد؟؟؟

مدت اعتبار حکم جلب تا چند روز است؟؟
هدیه

حکم جلب را چندبار میتوان اقدام کرد؟؟؟

مدت اعتبار حکم جلب تا چند روز است؟