مدت زمانه رسیدگی به پرونده در دادسرا؟

حامد
پرونده اینجانب به مدته 18 ماه در شعب دادسرای اوین بایکوت شده، و کاملا تکمیل شده میباشد و به عناوین مختلف ( تکمیله مدارک سایر شاکیان ) از ارسال آن به دادگاه خودداری میشود،چکار میتوانم بکنم؟