طلاق و نصف شدن اموال

ایا پول سپرده در بانک که امسال تمدید شده باشد سپرده اش را جزء مالی که نصف شود میتوان حساب کرد در زمان طلاق؟
ایا پول سپرده در بانک که امسال تمدید شده باشد سپرده اش را جزء مالی که نصف شود میتوان حساب کرد در زمان طلاق؟