ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

چك بدون تاريخ

حسين

آيا بانك مي تواند در صورت عدم پرادخت قسط توسط وام گيرنده» چك بدون تاريخ را خودش تاريخ زده و گواهي عدم وصول دريافت كند؟اين چك بعنوان چك بدون تاريخ از طرف ضامن نزد بانك امانت بوده است
حسين

آيا بانك مي تواند در صورت عدم پرادخت قسط توسط وام گيرنده چك بدون تاريخ را خودش تاريخ زده و گواهي عدم وصول دريافت كند؟اين چك بعنوان چك بدون تاريخ از طرف ضامن نزد بانك امانت بوده است