چك بدون تاريخ

حسين

آيا بانك مي تواند در صورت عدم پرادخت قسط توسط وام گيرنده» چك بدون تاريخ را خودش تاريخ زده و گواهي عدم وصول دريافت كند؟اين چك بعنوان چك بدون تاريخ از طرف ضامن نزد بانك امانت بوده است
حسين

آيا بانك مي تواند در صورت عدم پرادخت قسط توسط وام گيرنده چك بدون تاريخ را خودش تاريخ زده و گواهي عدم وصول دريافت كند؟اين چك بعنوان چك بدون تاريخ از طرف ضامن نزد بانك امانت بوده است