ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مشخصت نمودن زمان نوشتن یک قرارداد

ع.ف

سلام   

قراردادی جهت شراکت  با شخصی نوشته شده ولی   در آن زمان نوشتن قرار داد قید نشده .  ایا میشود زمان نوشتن قرار داد را مشخص نمود ؟؟   تشکر . و با چه دقتی   ( روز  - یا ماه - یا سال )
ع.ف

سلام   

قراردادی جهت شراکت  با شخصی نوشته شده ولی   در آن زمان نوشتن قرار داد قید نشده .  ایا میشود زمان نوشتن قرار داد را مشخص نمود ؟؟   تشکر . و با چه دقتی   ( روز  - یا ماه - یا سال )