مشخصت نمودن زمان نوشتن یک قرارداد

ع.ف

سلام   

قراردادی جهت شراکت  با شخصی نوشته شده ولی   در آن زمان نوشتن قرار داد قید نشده .  ایا میشود زمان نوشتن قرار داد را مشخص نمود ؟؟   تشکر . و با چه دقتی   ( روز  - یا ماه - یا سال )
ع.ف

سلام   

قراردادی جهت شراکت  با شخصی نوشته شده ولی   در آن زمان نوشتن قرار داد قید نشده .  ایا میشود زمان نوشتن قرار داد را مشخص نمود ؟؟   تشکر . و با چه دقتی   ( روز  - یا ماه - یا سال )