سهم الارث افراد پناهنده به خارج از کشور

با سلام

             برادر بزرگتر من بیش از سی سال است که به خارج از کشور پناهنده شده و فاقد شناسنامه و کارت ملی جمهوری اسلامی است. یک سالی از درگذشت پدرمان می گذرد و تا کنون اقدامی در مورد انحصار وراثت انجام نشده است.

           اگر موضوع انحصار وراثت پیگیری شود، وضعیت سهم الارث ایشان چه خواهد شد؟

            پیشاپیش از لطف شماسپاسگزارم