ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

شکایت بیمار

ابوالحسن

سلام

دندانپزشک هستم حدود 11 ماه پیش مریضی به بنده مراجعه کرد و حدود 300 هزینه اش شد و فقط 50 انرا داد مابقی ان بعنوان ودیعه انگشتری بقیمت حدود 200 گذاشت علیرغم تماسهای مکرری که داشتیم (البته پاسخگو نبودند)جهت پرداخت حاضر نشد و انگشتر را فروختیم فلذا نامبرده شکایت نموده تکلیف چیست